Chemical fertilizer pollution control using drip fertigation for conservation of water quality in Danjiangkou Reservoir

Ronghao Liu, Yaohu Kang, Chao Zhang, Liang Pei, Shuqin Wan, Shufang Jiang, Shiping Liu, Zhiyuan Ren, Yi Yang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    18 Scopus citations

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Chemical fertilizer pollution control using drip fertigation for conservation of water quality in Danjiangkou Reservoir'. Together they form a unique fingerprint.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences