Targeted genome modification of crop plants using a CRISPR-Cas system

Qiwei Shan, Yanpeng Wang, Jun Li, Yi Zhang, Kunling Chen, Zhen Liang, Kang Zhang, Jinxing Liu, Jianzhong Jeff Xi, Jin Long Qiu, Caixia Gao

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

899 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Targeted genome modification of crop plants using a CRISPR-Cas system'. Together they form a unique fingerprint.